Ambtenarenrecht: bezwaar tegen een negatieve beoordeling

24-11-2019

Een negatieve beoordeling

Vaak worden ambtenaren aan het einde van het jaar door hun leidinggevende beoordeeld. Het functioneren van de ambtenaar in het afgelopen jaar wordt dan besproken, doorgenomen en gewaardeerd. Er wordt vervolgens een beoordeling opgesteld die in het personeelsdossier wordt gevoegd. Maar wat als een beoordeling negatief is? Kun je daar als ambtenaar iets tegen doen?

Bezwaar

Kort gezegd, is in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaald dat belanghebbenden tegen besluiten bezwaar (en vervolgens beroep bij de bestuursrechter) kunnen instellen. Een beoordeling kan worden aangemerkt als een dergelijk besluit, waarbij de desbetreffende ambtenaar als een belanghebbende gekwalificeerd kan worden. Kortom, ambtenaren kunnen tegen beoordelingen bezwaar (en vervolgens beroep bij de bestuursrechter) instellen. De termijn om bezwaar en beroep in te stellen bedraagt zes weken. Let op, deze termijnen zijn keihard. In beginsel geldt: te laat, is te laat.

Concrete feiten

Een ambtenaar moet wel van goeden huize komen om een (negatieve) beoordeling van tafel te krijgen. Uit de rechtspraak blijkt dat rechters een beperkte toets hanteren. Het uitgangspunt is dat het bestuursorgaan (gemeente, politie, ministerie et cetera) aan de hand van concrete feiten aannemelijk moet maken dat de negatieve waardering(en) in de beoordeling niet op onvoldoende gronden berust. Naar vaste rechtspraak is daarbij niet beslissend of elk feit ter adstructie van een waardering boven elke twijfel verheven is, en zelfs niet van doorslaggevend belang of bepaalde feiten onjuist blijken te zijn vastgesteld of geïnterpreteerd. Het gaat erom of in het totale beeld van de in beschouwing genomen gezichtspunten de gegeven waardering de hiervoor beschreven toets kunnen doorstaan.

Er geldt dus een beperkte toets. Dit wil echter niet zeggen dat bezwaar (of beroep bij bestuursrechter) tegen een negatieve beoordeling per definitie geen zin heeft. Onlangs heeft de rechtbank Oost-Brabant een beoordeling vernietigd omdat de negatieve waarderingen -zeer kort gezegd- niet met voldoende concrete feiten aannemelijk zijn gemaakt (Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant d.d. 3 oktober 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:5631).

Het kan dus de moeite waard zijn om tegen een negatieve beoordeling (die niet voldoende met concrete feiten is onderbouwd) bezwaar in te stellen.

Heeft u vragen of behoefte aan vrijblijvend advies? Mail met Wouter Dieks; dieks@gdo.nl