Geen miljoen euro voor (ex) creatief directeur Talpa

27-11-2019

Op 19 maart van dit jaar heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met een (ex-) creatief directeur van Talpa ontbonden en ten laste van Talpa aan de werknemer een vergoeding toegekend van meer dan 1 miljoen euro. Talpa ging van deze beslissing in hoger beroep en met succes!

De creatief directeur van Talpa had bedongen dat hij bij aanblijven een bonus oplopend tot 2 miljoen euro zou ontvangen. In 2017 krijgt de werknemer forse kritiek van Talpa en wordt hij geschorst. In een kort geding wordt deze maatregel op verzoek van de werknemer ongedaan gemaakt. Partijen gaan in gesprek met elkaar en in maart 2018 wordt werknemer volledig arbeidsongeschikt. Ondanks diverse pogingen wordt geen begin gemaakt met feitelijke re-integratie. Talpa wil de creatief directeur op een andere arbeidsplaats inzetten, werknemer wil dit slechts tijdelijk aanvaarden, maar houdt vast aan het einddoel van herplaatsing in de eigen functie als creatief directeur. In januari 2019 oordeelt de Bedrijfsarts dat er geen medische beperkingen meer aanwezig zijn. Er moet een start worden gemaakt met de re-integratie.

Talpa vraagt dan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de kantonrechter. De kantonrechter wijst de ontbinding toe, maar oordeelt dat Talpa een ernstig verwijt kan worden gemaakt. In plaats van het aanbieden van een verbetertraject aan de directeur, heeft Talpa de directeur op non actief gesteld. De rechter kent de directeur naast de transitievergoeding een billijke vergoeding toe van meer dan 1 miljoen euro.

Talpa is in hoger beroep gegaan.

Het Hof is het eens met het oordeel van de kantonrechter dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen moet worden ontbonden wegens een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. Het Hof stelt vast dat werknemer Talpa de navolgende verwijten maakt:

  1. onterechte schorsing
  2. uitbetaling van 2e MPP-termijn ten onrechte geweigerd;
  3. aan werknemer is geenr eéle mogelijkheid tot verbetering geboden;
  4. de re-integratie heeft geen redelijke kans gekregen.

Het Hof oordeelt dat gelet op alle feiten en omstandigheden, deze aspecten afzonderlijk, maar ook samen, niet als ernstig verwijtbaar kunnen worden gekwalificeerd. De vordering tot toekenning van een extra vergoeding wordt afgewezen.

Wilt u meer weten de financiële aspecten over de afwikkeling van een dienstverband of heeft u andere vragen op het gebied van ontslagrecht, dan kunt u contact opnemen met onze arbeidsrechtspecialist Wouter Ganzeboom (06-46438646 / ganzeboom@gdo.nl)