Is finale kwijting ook echt finale kwijting?

8-4-2019

Het opstellen van vaststellingsovereenkomsten lijkt soms eenvoudig, maar luistert zeer nauw.

De Hoge Raad heeft deze week geoordeeld in een zaak waarin de vraag centraal stond of een ex-directeur-bestuurder aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die onder zijn bestuur voor de werkgever is ontstaan. Het dienstverband met de directeur-bestuurder is beëindigd door middel van een beëindigingsovereenkomst waarin partijen elkaar finale kwijting verlenen.

Nadat het dienstverband met de directeur-bestuurder eindigt, komt de werkgever tot het oordeel dat sprake is geweest van wanbestuur van de ex-werknemer en de werkgever becijfert deze schade op € 9.000.000,-. De werkgever vordert deze schade bij de ex-werknemer. De werkgever stelt zich op het standpunt dat de ex-werknemer heeft moeten begrijpen uit de tekst van de gesloten overeenkomst, dat de finale kwijting geen betrekking had op een eventuele vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. De werkgever bepleit ook nog dat zij heeft gedwaald ten aanzien van de finale kwijting. Zij wist niet dat deze ook betrekking zou hebben op een claim op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

Eerder al had het hof vastgesteld dat de werkgever, voor het sluiten van de vaststellingsovereenkomst, over tamelijk veel informatie beschikte op grond waaruit bleek dat er een gerede kans bestond dat werknemer zou worden aangesproken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

Aangezien deze informatie een rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst en in de vaststellingsovereenkomst ook bepalingen zijn opgenomen over het einde van het bestuur, oordeelt het hof dat de finale kwijting tevens vorderingen wegens bestuurdersaansprakelijkheid omvat. Van dwaling is geen sprake, omdat niet gebleken is dat de dwaling is veroorzaakt door onjuiste inlichtingen van  werknemer. De Hoge Raad vernietigt de beslissing van het Hof niet. De werkgever kan fluiten naar de 9 miljoen.

Heeft u vragen of behoefte aan deskundig advies, vraag het gerust aan Wouter. ganzeboom@gdo.nl