Ongeluk in Duitsland

3-11-2019

In de praktijk van Tom als advocaat/Rechtsanwalt wordt hij vaak geconfronteerd met cliënten die in Duitsland in een verkeersongeval verwikkeld zijn geraakt..

Alle gevolgen daarvan dus zowel de materiële als de immateriële (smartengeld) schade worden dan naar Duits recht vastgesteld en naar de daarvoor in Duitsland geldende regels/normen vergoed. Ervan uitgaande dat de schuld bij de wederpartij ligt en de aansprakelijkheid voor de gevolgen door zijn/haar verzekeringsmaatschappij ook erkend wordt dient men het volgende in acht te nemen:

    1. Ongeval zonder letsel

In de eerste plaats dient middels een rapport van een deskundige de hoogte van de schade aan de auto te worden vastgesteld. In tegenstellig tot het Nederlandse recht kan men (indien de reparatiekosten hoger uitvallen dan de dagwaarde van de auto) toch vergoeding van deze reparatiekosten verlangen indien deze 130% van de dagwaarde niet te boven gaan. Wel moet men erop bedacht zijn dat de kosten van een reparatie in Nederland vaak hoger zijn dan in Duitsland. In Duitsland schrijven verzekeringsmaatschappijen vaak voor bij welke garage men de schade moet laten repareren.

Een ander geschilpunt betreft veelal de kosten van een huurauto. In het algemeen vergoeden verzekeringsmaatschappijen deze slechts voor een periode van maximaal 4 weken. Soms worden deze kosten slechts gedurende een periode van 2 weken vergoed. Dit standpunt wordt beargumenteerd met de stelling dat een auto binnen deze periode gerepareerd kan worden. Zelfs indien er sprake is van total loss en men derhalve een ”nieuwe”’ auto moet kopen wordt dit standpunt ingenomen.

     2.  Ongeval met letsel.

In principe komen alle kosten die uit het ongeval voortvloeien voor (volledige) vergoeding in aanmerking. Het is daarom van het grootste belang alle nota’s ed. goed te bewaren en alle andere kosten, zoals o.a. reiskosten goed te noteren.

In tegenstelling tot het Nederlandse recht kan men naar Duits recht, indien een familielid iemand die niet in staat is om zijn/haar huishouding te voeren vergoeding vorderen voor de kosten die hij/zij dan binnen de huishouding moeten verrichten; dit noemt de zog. Haushaltführungsschaden” Veelal worden deze kosten vergoed tegen een tarief van €10,00 per uur.

Ingeval van een opname in een ziekenhuis kan men per dag een vergoeding vorderen van €60,00 per dag.

Een andere schadepost betreft het verlies aan arbeidsinkomen de zog. Verdienstausfall; ook met betrekking tot deze post geldt dat goed het verschil tussen arbeidsinkomen en uitkering moet worden bijgehouden.

De grootste struikelblok vormt vaak de hoogte van het smartengeld. Ook in Duitsland wordt daarvoor – afhankelijk van de aard van het letsel – een tabel gehanteerd.

Een apart hoofdstuk vormt de schadevergoeding indien er van een Whiplash trauma sprake is dan wel kan zijn. Naar Duits recht kan er van een whiplash trauma geen sprake zijn indien de snelheid tussen het ene en het andere voertuig minder dan 15 km bedroeg. Bij een hogere snelheid wordt – voor wat de gevolgen betreft een onderscheid in zog. Klassen gemaakt. Kort gezegd zijn er 3 Klassen t.w. snelheid tussen   , tussen   en daarboven; hoe hoger de Klassen hoe ernstiger de gevolgen en mitsdien ook de vergoeding voor de geleden schade.

Heeft u vragen of behoefte aan vrijblijvend advies? Mail met Ton Leysen; Leysen@gdo.nl